ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN VAN VERHUUR OF VERKOOP


Deze voorwaarden annuleren en vervangen de voorgaande en zijn toepasselijk vanaf 1 september 2010.


  1. TOEPASSELIJKHEID. Behoudens een andere schriftelijke overeenkomst die aanvaard werd door Axis-One bij de bestelling,zijn uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op al onze offertes en prestaties en verbindt de klant er zich toe, door het plaatsen van zijn bestelling, deze onherroepelijk te respecteren.

De klant doet hierbij afstand van het recht zich op elk tegensprekelijk document te beroepen en meer bepaald op zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden van aankoop.


  1. ALGEMENE VOORWAARDEN.

De offertes van Axis-One zijn slechts geldig voor een periode van 30 dagen.


  1. bepalingen TOEPASSELIJK IN GEVAL VAN VERKOOP.


  1. bepalingen TOEPASSELIJK IN GEVAL VAN VERHUUR.

  1. Algemene bepalingen

Bij de teruggave van het materiaal zal dit onderworpen worden aan een volledig nazicht, ten minste een integrale reiniging en eventueel een herstelling of een nieuwe verpakking indien dit nodig blijkt volgens de staat waarin het zich bevindt.

De ontlener verbindt er zich toe de kosten van deze interventies voor zijn rekening te nemen indien deze nodig blijken.


  1. Verzekeringsmodaliteiten

Diefstal in voertuigen zowel 's nachts als overdag, op de openbare weg, in al dan niet bewaakte parkings of garages; diefstal gedurende het laden of lossen van elk type van transit; geen teruggave of beschadiging van de accessoires; verlies, behalve in geval van overmacht (oproer of agressie); nalatigheid; braak van plasma monitor.


Alle andere risico's zijn uitgesloten : oplichting, misbruik van vertrouwen, nalatigheid, geen teruggave of beschadiging van de accessoires, de risico's door de actie van de zilte lucht, het zoute water en het zand, …..en blijven ten laste van de klant.

Onderhavige verzekering is toepasselijk mits een franchise gelijk aan 20% van het totaal bedrag van de schade met een minimum van 1500, 00 € exclusief taksen, waarvoor de klant de verbintenis aangaat ze terug te betalen aan Axis-One, in geval van schade.

  1. BETALING. Behoudens een andere overeenkomst, is de betaling verschuldigd op datum van de factuur. Om geldig te zijn moet elke klacht ontvangen worden door Axis-One per aangetekende brief binnen de 8 dagen na de uitgifte van de factuur.

De niet-betaling van de verschuldigde som op de vervaldag leidt, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, tot een conventionele en forfaitaire boeterente van 1% per maand, en is elke begonnen maand volledig verschuldigd, onverminderd een conventionele en forfaitaire schadeloosstelling van 20% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 50€, zonder rekening te houden met de eventuele procedurekosten, invorderingskosten, proceskosten en kosten van handhaving, op grond van de artikels 1153 van het Burgerlijk Wetboek.


  1. OVERTREDING. Elke overtreding van de onderhavige algemene voorwaarden leidt automatisch en van rechtswege tot de onmiddellijke beëindiging van het recht op welke manier dan ook het geheel of een gedeelte van het materiaal van Axis-One te gebruiken, die in het bezit zou zijn van de klant of van een derde door de tussenkomst van de klant.

  2. BEVOEGDHEID.. Elk geschil met betrekking tot het onderhavige contract wordt uitsluitend beslecht voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel of de Vrederechter van het Eerste Kanton van Brussel die beiden zullen besluiten in de franse taal.